โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ต๊ะ จักรกฤษณ์ โพธิ์ชาติ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อุดรธานี

โรงเรียน โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์

เกรดเฉลี่ย 3.07

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6