โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

สมุย สมุทร แก้ววัน

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

เกรดเฉลี่ย 3.06

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4