โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

เอิร์ธ อรรถพงษ์ คามะดา

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด เลย

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล