โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ริว ภักดิ์ภูมิ จิตต์พิสุทธิ์สิริ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ชัยภูมิ

โรงเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

เกรดเฉลี่ย 3.31

อายุ 19 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1