โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

นุ่น ชัชฎาพรรณ พรมไพสน

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด สกลนคร

โรงเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

เกรดเฉลี่ย

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5