โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

โอเว่น วีระพล เยเปีย

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พะเยา

โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา

เกรดเฉลี่ย 2.75

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล