โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

เฟิร์ส ปิยังกูร เสาหิน

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พะเยา

โรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

เกรดเฉลี่ย 2.92

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2