โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

พลอย สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด นครสวรรค์

โรงเรียน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

เกรดเฉลี่ย 3.28

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1