โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

บีม กัลยารัตน์ เชื้อเมืองพาน

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงราย

โรงเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.80

อายุ 14 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2