โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

สปาย ภราดล รักความชอบ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน ร.ร.ศรียานุสรณ์จันทบุรี

เกรดเฉลี่ย 2.93

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล