โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

ใยไหม ชญาดา ขอนดอก

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

โรงเรียน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

เกรดเฉลี่ย 3.40

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล