โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

เจต เจษฎา ใหม่เจริญ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์

เกรดเฉลี่ย 3.36

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5