โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

แบงค์ อัครพล ปรีชารักษ์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.87

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6