โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

บอม พงศกร สีเคน

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สระแก้ว

โรงเรียน โรงเรียนสระแก้ว

เกรดเฉลี่ย 2.77

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6