โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

แตงโม ชนิกานต์ นิลวิลัย

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด เพชรบุรี

โรงเรียน โรงเรียนสุวรรณรังสฤษดิ์วิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.46

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล