โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

ต่อ จีรภัทร พิมานพรหม

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.93

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล