โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

ณคุณ ณคุณ ศตเดชาธร

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เกรดเฉลี่ย 2.79

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล