โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

ตันหยง ปุรเชษฐ์ ใบมิเด็น

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน โรงเรียนศรียาภัย

เกรดเฉลี่ย 2.95

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล