โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

ฟาร์ พิชญานิน หนูศรี

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน โีรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.44

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล