โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

มีน วริศรา สมหวัง

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ตรัง

โรงเรียน โรงเรียนสภาราชินี2

เกรดเฉลี่ย 2.86

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6