โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

ภูมิ ธนภูมิ มงคลสวัสดิ์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด สุรินทร์

โรงเรียน สุรวิทยาคาร

เกรดเฉลี่ย 3.78

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล