โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

โอ๊ค อมฤต มีสุข

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ศรีสะเกษ

โรงเรียน สตรีสิริเกศ

เกรดเฉลี่ย 2.90

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล