โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

เตย กัญชพร เนตรแสงศรี

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ชัยภูมิ

โรงเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

เกรดเฉลี่ย 3.29

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล