โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

เปียโน ลาวัลย์ แก้วหิน

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ศรีสะเกษ

โรงเรียน สตรีสิริเกศ

เกรดเฉลี่ย 3.76

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5