โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

ปาล์ม รวีภัทร์ ยอดดี

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นครสวรรค์

โรงเรียน โรงเรียนหนองบัว

เกรดเฉลี่ย 2.77

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล