โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

ยีน ธนาพงศ์ ปรีชาพงศ์มิตร

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด เชียงราย

โรงเรียน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

เกรดเฉลี่ย 3.06

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4