โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

สมาร์ท ชัชพล บุญพันธุ์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ร้อยเอ็ด

โรงเรียน โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.56

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6