โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

แพค ณัฐวุฒิ รังรส

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กาฬสินธุ์

โรงเรียน โรงเรียนบัวขาว

เกรดเฉลี่ย 2.77

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล