โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

เบียร์ วุฒิชัย ถุงจันทร์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ขอนแก่น

โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรฯมัญจาคีรี

เกรดเฉลี่ย 3.45

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6