โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

แมน วชิระ นันไชย

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด มหาสารคาม

โรงเรียน โรงเรียนสาธิต มรภ.มหาสารคาม

เกรดเฉลี่ย 2.81

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6