โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

เจล่า จักรพรรดิ์ พันธ์แก้ว

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ขอนแก่น

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

เกรดเฉลี่ย 2.80

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล