โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

นุ๊กเกอร์ ธิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ยโสธร

โรงเรียน โรงเรียนเลิงนกทา

เกรดเฉลี่ย 2.93

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล