โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

น้ำหวาน วนัสนันท์ อยู่คง

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนกสิณธร เซนต์ปีเตอร์

เกรดเฉลี่ย 3.05

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4