โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

เจเจ รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด มหาสารคาม

โรงเรียน โรงเรียนสารคามพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.46

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6