โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

บิว นันทวัฒน์ คมคาย

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

เกรดเฉลี่ย 3.10

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล