โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

โมเม ชื่นกมล อุทัยแสน

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด มหาสารคาม

โรงเรียน โรงเรียนผดุงนารี

เกรดเฉลี่ย 3.33

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล