โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

อิง นัฏฐินี ขำจิตร

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน โรงเรียนสวนศรีวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.17

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล