โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

เวฟ นวพล น่าชม

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด บุรีรัมย์

โรงเรียน ตลาดโพธิ์พิทยาคม

เกรดเฉลี่ย

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล