โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

น้ำหวาน ทาริกา พรมสุวรรณ์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด อุตรดิตถ์

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

เกรดเฉลี่ย 2.80

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล