โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

ฟูม วรายุทธ์ จีนงาน

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อุดรธานี

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

เกรดเฉลี่ย 2.95

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4