โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

เพิร์ธ ณภัทร เรืองชัยศิวเวท

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นครสวรรค์

โรงเรียน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

เกรดเฉลี่ย 2.95

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6