โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

กระติ๊ก ชลธิชา ทุ่มโมง

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด มุกดาหาร

โรงเรียน โพธิ์ไทรวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.11

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6