โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

บอส ชาคริต เกษศรัทธา

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน เทพมิตรศึกษา

เกรดเฉลี่ย 3.61

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล