โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

มายด์ อริสรา สุวรรณ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด กาฬสินธุ์

โรงเรียน บัวขาว

เกรดเฉลี่ย 3.93

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล