โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

โบว์ ภานุสรณ์ ลิ้มวัฒนวงศา

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สระบุรี

โรงเรียน สระบุรีวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.44

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล