โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

หมีพูห์ วีรชาติ สมภักดี

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สระแก้ว

โรงเรียน สระแก้ว

เกรดเฉลี่ย 3.96

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล