โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

รุจน์ รุจน์ มุสิกภูมิ

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 2.90

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล