โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

ปาน ปานฟ้า ต้นสมบูรณ์

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ราชบุรี

โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์

เกรดเฉลี่ย 4.00

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล