โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

คอป หฤษฎ์ อินทรพินิจ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด สมุทรสงคราม

โรงเรียน ศรัทธาสมุทร

เกรดเฉลี่ย 2.93

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล