โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

เตี๋ยว อุดมทรัพย์ เดชคุณมาก

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เกรดเฉลี่ย 3.08

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6